Česky English Deutsch
Drobečková navigace

O firmě > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Rozsah použití

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o dílo, kdy na jedné straně je společnost Techniques Surfaces Czech Republic s.r.o. , založená podle práva České republiky se sídlem V zahradách 786/21, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika. Tato společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 72540, IČ 26127385, bankovní údaje: číslo účtu 1144197329/0800, jako zhotovitel (dále též jen „zhotovitel”) a na straně druhé je objednatel (dále též jen „objednatel”) nebo společně též jako „smluvní strany”. Objednatel je vždy podnikatelem.

 

Není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, uplatní se tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ”), a to výhradně na všechny díla a dodávky produktů resp. služeb uskutečněných mezi smluvními stranami.

 

Jakékoliv všeobecné obchodní podmínky (resp. všeobecné podmínky nákupu) objednatele nebo jakékoliv jiné všeobecné obchodní podmínky sestavené profesními sdruženími, které se byť částečně liší nebo nahrazují tyto VOP, jsou v rozporu s těmito VOP a takové všeobecné obchodní podmínky se uplatní, coby nedílná součást každé smlouvy mezi smluvními stranami, pouze v tom případě, že zhotovitel k užití takových všeobecných obchodních podmínek poskytne pedchozí písemný souhlas.

 

Jestliže se ustanovení těchto VOP stane neplatné či nevymahatelné, zůstává platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nedotčeny.

 

II. Vymezení pojmů

Technologie ARCOR je proces, který kombinuje termochemickou difuzi v roztavené solné lázni s pasivací a cílovou povrchovou úpravou kovových předmětů. Zhotovitel prohlašuje, že je certifikovaným uživatelem této technologie.

Objednatelem podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

III. Vzorkové řízení

Vzorkové řízení je fáze kontraktačního procesu, která se uskuteční na žádost objednatele nebo z rozhodnutí zhotovitele, přičemž následně na základě výsledků vzorkového řízení bude uzavřena smlouva o dílo s parametry dle tohoto řízení.

 

Předmětem vzorkového řízení je použití Technologie ARCOR na vzorky předmětů, které se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli na jeho výzvu a ve lhůtě uvedené v této výzvě.

 

Převzetím vzorků zhotovitel nepřebírá nebezpečí škody na přemětných vzorcích.

 

Objednatel se zavazuje, že povaha, kvalita a jiné charakteristické materiálové vlastnosti vzorků jsou totožné s vlastnostmi předmětů, které budou dodány objednatelem k vyhotovení díla (dále též „předmět díla”).

 

Smluvní strany jsou povinny sepsat o předání vzorků k vzorkovému řízení předávací protokol, ve kterém budou specifikovány předané vzorky, parametry technologie úpravy vzorků a dále lhůta, ve které bude vzorkové řízení ukončeno.

 

Po ukončení vzorkového řízení a zpracování vzorků je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli protokol o vzorkovém řízení s výsledky vzorkového řízení. V případě, že objednatel potvrdí výsledky předložené v protokolu o vzorkovém řízení, je tímto vzorkové řízení ukončeno a dochází k uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel si ponechá vzorky z vzorkového řízení.

 

V případě, že objednatel nesouhlasí s výsledky vzorkového řízení, tak:

a) zhotovitel může provést na písemnou žádost objednatele nové vzorkové řízení při současné úhradě dalšího poplatku zhotoviteli za vzorkové řízení, a to v souladu s požadavky objednatele na změnu technologických parametrů a vzorkové řízení se opakuje s novými vzorky, a nebo

b) cenová nabídka nebo výsledky vzorkového řízení jsou objednatelem odmítnuty, čímž je kontraktační proces ukončen,  

 

IV. Smlouva o dílo

Objednatel odsouhlasením vzorkového řízení, a to validací protokolu o vzorkovém řízením, akceptuje konečnou cenovou nabídku za dílo, způsob provedení díla, jak je popsán v protokolu o vzorovém řízení a dále se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla, čímž dojde k uzavření smlouvy o dílo. Protokol o vzorkovém řízení tvoří přílohu smlouvy o dílo.

 

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, a to včetně ujednání o ceně.

 

Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, a které obsahují také reklamační řád. Objednatel dále prohlašuje, že s VOP výslovně a bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Tyto VOP se uplatní zejm. v případech, že mezi zhotovitelem a objednatelem bude uzavřena smlouva o dílo jak v ústní formě, tak v písemné formě ale i ve formě vystavení objednávky a jejího potvrzení zhotovitelem.

 

Zhotovitel provede dílo dle písemných pokynů, které obdrží od objednatele a které musí být obsaženy ve smlouvě o dílo, a dále souladně s již provedeným vzorkovým řízením.  Zhotovitel nezkoumá, k jakému účelu bude zhotovené dílo použito. Zhotovitel tedy v případě nesprávného požadavku objednatele na způsob provedení díla či dodání nevhodných materiálů, neodpovídá za nepoužitelnost díla k účelu použití zamýšleným objednatelem.

 

Zhotovitel předá objednateli zhotovené dílo až po úplném zaplacení ceny díla objednatelem, ledaže bude ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak. Dohodnutou cenou díla se rozumí cena bez DPH a bez nákladů na balení a dopravu. Zhotovitel je oprávněn připočíst k ceně DPH, neboť je plátcem DPH. V pochybnostech se má za to, že cena byla sjednána bez DPH.

 

Z důvodu  nákladů spojeným s výrobou a fakturací malého objemu zboží v dodávce musí vždy minimální objem zboží, který bude předmětem smlouvy o dílo, přesahovat fakturovanou částku ve výši 850,- Kč  bez DPH, bez nákladů na balení a dopravu. Případně bude účtována minimální cena zakázky 850,- Kč bez DPH bez nákladů na balení a dopravu

 

Zakázky do částky 1000,- Kč bez DPH, budou vyřizovány hotově, případně zasláním na dobírku.

Zakázky od částky 1000,- Kč bez DPH, budou vyřizovány fakturou se splatností 14-30 dní dle platební morálky a případné dohody se zákazníkem.

 

Místem plnění je provozovna zhotovitele umístěná na adrese Chotěborská 575, Ždírec nad Doubravou, 582 63, nebude-li dohodnuto jinak.

 

Objednatel je dále povinen dodat zhotoviteli materiál určený k provedení díla v takovém objemu, aby měl zhotovitel možnost ponechat si jeho část, jednak dotčenou zpracováním, ale i její původní dodanou podobu, a to zejména pro případ uplatnění případných vad díla. V případě, že objednatel nedodá zhotoviteli materiál včetně vzorku dodaného materiálu navíc určeného pro potřeby zhotovitele v rámci případného uplatnění vad díla objednatelem, není objednatel oprávněn uplatňovat vady díla, a to zejména vady díla vztahující se ke zhotovenému dílu z pohledu způsobu a technických podmínek zpracování dodaného materiálu.

 

Materiál dodaný objednatelem zhotoviteli určený jako vzorek pro případnou reklamaci vad díla dodá objednatel zhotoviteli bezplatně a nevzniká mu tedy vůči zhotoviteli právo na jakékoli plnění za předání tohoto materiálového vzorku.

 

Povinnost objednatele dodat zhotoviteli vzorek, a pro případ jeho nedodání nemožnost uplatňovat případné vady díla, se vztahuje pouze na obchodní případy, kdy objem dodaného materiálu určeného ke zpracování bude vyšší než 150 kg nebo bude-li dohodnutá cena díla vyšší než 10.000,- Kč bez DPH. Vady díla není objednatel oprávněn uplatnit kromě shora popsaného případu rovněž tehdy, pokud objednatel i přes dodání vzorku zhotoviteli provede následně na díle změny nebo jej podrobí dalšímu tepelnému či jinému zpracování.

 

Zhotovitel neodpovídá za úbytek, který nepřesahuje 1 % z celku, popřípadě za úbytek, který je vzhledem ke všem okolnostem v dané praxi obvyklý, při úpravě hromadných materiálů či objemnějších materiálů anebo malých částí pomocí technologie ARCOR. Budou-li předmětem provádění díla i rovnací práce, neodpovídá zhotovitel za poškození díla ani dodaného materiálu.

 

Objednatel je povinen zaplatit cenu díla i v případě neúspěšného provedení díla, bude-li způsobeno uvedením chybných údajů v podkladech dodaných objednatelem nebo uvedených v podkladech, na které objednatel odkázal, nebo pokud zhotovitel nemohl znát a neznal skryté vady či závady na předmětu díla dodanému a určenému ke zpracování před započetím tepelného zpracování nebo pokud vlastnosti použitého materiálu, tvar nebo stav dodaných polotovarů znemožnily úspěšné tepelné či jiné zpracování. Případné dodatečné zpracování pak bude předmětem nové smlouvy o dílo včetně nové ceny díla. Zjistí-li zhotovitel při tepelném zpracování nebo bezprostředně po něm, že může nastat či nastala zmíněná situace, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

 

Informace o zboží a ceně uváděné zhotovitelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

 

V. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na věci

Objednatel je povinen předat zhotoviteli předmět díla. Objednatel je po celou dobu provádění díla vlastníkem předmětu díla a smluvní strany tímto prohlašují, že předáním předmětu díla nedochází k převodu vlastnického práva k předmětu díla na zhotovitele.

 

Zhotovitel se zavazuje předmět díla řádně převzít a uložit, a to jak za účelem vzorkového řízení, tak zhotovení díla. Objednatel se zavazuje předat předmět díla za účelem vzorkového řízení i zhotovení díla řádně zabalený.

 

Zhotovitel dále prohlašuje, že nepřebírá převzetím věcí nebezpečí vzniku škody nad těmito věcmi.

 

VI. Provedení a převzetí díla

Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy je zhotoveno v souladu se smlouvou a dále ve shodě s vzorkovým řízením. Dokončené dílo je objednatel povinnen na výzvu zhotovile převzít. V případě, že objednatel převezme dílo bez výhrad, ztrácí právo z vadného plnění ve vztahu ke zjevným vadám díla, a to bez dalšího.

 

Dokončením a předáním je dílo provedeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzít dílo, za předpokladu, že dílo obsahuje jen nepatrné nebo nepodstatné vady, které by vůbec neomezovaly užití díla za jeho účelem nebo by takový účel užití díla omezovaly jen nepatrně.  

 

VII. Splatnost a fakturace

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla před předáním předmětu díla objednateli, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla ve lhůtě určené ve faktuře, kterou doručí zhotovitel objednateli při předání díla nebo bez zbytečného odkladu po předání. Fakturu je však zhotovitel také oprávněn vystavit ještě před dokončením díla.

 

Do doby zaplacení ceny díla resp. fakturované částky smí zhotovitel uplatnit vůči předmětu díla, dodanému vzorku či zhotovovanému dílu zadržovací právo vůči objednateli, a to do doby zaplacení ceny díla, resp. fakturované částky. O dobu, ve které bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, se prodlužuje doba, ve které má zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla a jeho předání objednateli.

 

Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat IČ a popř. i DIČ zhotovitele a objednatele, bankovní spojení na zhotovitele a ostatní náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

 

Splatnost faktury činí 14 dnů, nebude-li smlouvou o dílo stanoveno jinak. V případě, že smlouva o dílo určí jinou splatnost, použije se níže uvedené v tomto článku přiměřeně.

 

Faktura bude objednateli doručena vždy nejméně 14 dnů před termínem splatnost. V případě pozdějšího doručení faktury se přiměřeně doba splatnosti faktury prodlužuje.

 

Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit zhotoviteli nebude-li obsahovat výše uvedené údaje či některé z nich. Takovou fakturu je objednatel povinen vrátit zhotoviteli nejpozději do sedmi dnů ode dne jejího obdržení, a to spolu s uvedením, který údaj je ve faktuře považován za nesprávný nebo neúplný a v jakém rozsahu má být faktura ze strany zhotovitele doplněna či upravena. Nevrátí-li objednatel zhotoviteli fakturu spolu s uvedením údajů nutných pro její doplnění v uvedené lhůtě sedmi dnů ode dne jejího obdržení, považuje se faktura uplynutím osmého dne od jejího doručení objednateli za bezvadnou a objednatel je povinen zaplatit fakturovanou cenu ve lhůtě splatnosti uvedené v takové faktuře.

 

V případě, že objednatel fakturu vrátí zhotoviteli v uvedené sedmidenní lhůtě, přestože tato bude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti ve faktuře uvedené a k vrácení faktury zhotoviteli se nepřihlíží.

 

V případě vystavení nové faktury je objednatel povinen tuto uhradit ve lhůtě v ní uvedené, která nesmí být kratší než 14 dnů.

 

VIII. Expresní příplatek

Zpracování a dodání zboží do 48 hodin, dle požadavku zákazníka, bude dodavatelem účtován expresní příplatek ve výši 30% z dané zakázky.

 

IX. Balení a přeprava

Zhotovitel je povinen zhotovené dílo zabalit a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel předá objednateli spolu se zhotoveným dílem všechny doklady nutné k převzetí a řádnému užívání díla. Náklady spojené s balením a přepravou nejsou zahrnuty v ceně díla.

 

Zhotovitel zajišťuje balení a přepravu zásilek do 30 kg.

Cena poštovného dle tarifu České pošty

Manipulační poplatek (balné)

-          do 1 kg = 50,- Kč

-          od 1,1 kg – 3 kg = 100,- Kč

-          od 3,1 kg – 5 kg = 150,- Kč

-          od 5.1 kg – 10 kg = 200,- Kč

-          nad 10 kg = 250,- Kč

 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Nebude-li takové místo dohodnuto, považuje se za něj provozovna zhotovitele. Bude-li dle smlouvy o dílo povinností zhotovitele odeslat předmět díla objednateli prostřednictvím objednatelem určeného dopravce, dochází k předání předmětu díla předáním tomuto dopravci. Bude-li dle dohody smluvních stran povinností zhotovitele odeslat předmět díla objednateli prostřednictvím zhotovitelem určeného dopravce nebo nebude-li dopravce ani jednou ze stran určen, ač má být předmět díla předán dopravci, dochází k předání předmětu díla i v tomto případě předáním dopravci.

 

X. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí smlouvou o dílo, VOP a subsidiárně také právními předpisy, zejm. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Dílo je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti nebo je zhotoveno rozporně s výsledky vzorkového řízení, jež validoval objednatel. Pokud má převzaté zboží nedostatky např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které zhotovitel odpovídá.

 

Objednatel může u zhotovitele uplatnit ve lhůtě bez zbytečného odkladu potom, co zjistil vadu dílu, avšak vždy před tím než dílo použil za jeho účelem, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. V souladu s ust. § 2615 odst. 2 OZ není objednatel oprávněn požadovat provedení náhradního díla, a to s ohledem na specifičnost díla, která spočívá v povrchové úpravě předmětu díla, v důsledku čeho se stává jedinečným, a také v důsledku toho, že předmět díla je vždy dodáván objednatelem.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může objednatel požadovat vrácení ceny díla v plné výši. Zhotovitel není povinen nároku objednatele vyhovět, pokud prokáže, že objednatel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil nebo že dílo není vadné.

 

a) Podstatné porušení smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

Za podstatné porušení od smlouvy se zejména považuje dodání rozdílného předmětu díla objednatelem od předmětu díla, jenž byl dodán pro vzorkové řízení. Dále se za podstatné porušení smlouvy považuje zhotovení díla, které je v hrubém rozporu s objednatelem validovanými výsledky vzorkového řízení.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo

  na odstranění vady opravou věci,

  na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

  odstoupit od smlouvy.

 

b) Nepodstatné porušení smlouvy

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, má objednatel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny díla. V případě odstranitelných vad, v důsledku kterých nemůže objednatel věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

 

XI. Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na díla, u nichž jsou  uplatňována práva objednatele z odpovědnosti z vad (dále jen „reklamace“).

 

a) Uplatnění reklamace

Objednatel je dále povinen uplatnit nároky z případných vad díla u zhotovitele písemným oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli a které musí obsahovat označení díla; termín jeho provedení; údaje o faktuře s určením čísla faktury, data vystavení a výše fakturované částky; údaj kdy a kým - jméno, příjmení, funkce či pracovní či jiné zařazení u objednatele či třetí osoby a v takovém případě i označení třetí osoby včetně jejího vztahu k objednateli byla vada díla zjištěna; přesný popis vady díla opatřený případně též znaleckým posudkem potvrzujícím, že dílo tvrzenou vadu skutečně vykazuje a návrh objednatele na způsob odstranění vady, tedy zda objednatel uplatňuje slevu z ceny díla nebo částečnou výměnu díla, případně jiný určitý způsob odstranění vady.

 

Nedojde-li ze strany objednatele k uplatnění nároku z případné vady díla způsobem popsaným výše, a to zejména s přesným uvedením všech náležitostí uplatnění nároku z případných vad jak popsáno výše[RŠ1] :

- do 10-ti dnů od předání díla, jehož cena byla dohodnuta ve výši do 50.000,-Kč,

- do 30-ti dnů od předání díla, jehož cena byla dohodnuta ve výši nad 50.000,-Kč,

považuje se marným uplynutím uvedených lhůt dílo za provedené a předané bez vad. Právo objednatele z vad díla pak nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže objednatel neuplatní způsobem shora popsaným u zhotovitele nárok z vad díla v uvedených lhůtách.

 

b) Vyřízení reklamace

Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30-ti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Zhotovitel vydá objednateli písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Podmínkou řádné reklamace je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného a zhotovitelem potvrzeného daňového dokladu. K reklamovanému zboží se vždy musí přiložit písemný či elektronicky učniněný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a telefonní číslo.

 

Odstranění vady musí být provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o důvodnosti reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Zhotovitel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od objednatele v nejkratší možné době. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že objednatel k vyřízení reklamace poskytl zhotoviteli požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil zhotoviteli přezkoumat reklamovaný výrobek. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů objednatelem. O vyřízení reklamace zhotovitel objednatele vyrozumí.

 

XII.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2024  Tyto VOP jsou ode dne jejich účinnosti trvale přístupné na webových stránkách zhotovitele www.katringplus.cz.

Dne 1.3.2024

Jednatel společnosti: Miloš Kouba